Záručné podmienky

Všeobecné a záručné podmienky účasti na detských táboroch Odborového Zväzu Zamestnancov Železníc
Podľa ustanovení Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov.

1. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU                                                      .
Zmluvný vzťah medzi objednávateľom (ďalej len rodič) na jednej strane a dodávateľom (ďalej len OZZŽ) na druhej strane, vzniká podpísaním a doručením riadne vyplnenej prihlášky dieťaťa do DLT (aj e-mailom), jej potvrdením usporiadateľom a zaplatením zálohy vo výške 50€.                                                                                                                         .
Pri ucelených kolektívoch môže Prihlášku do DLT nahradiť skupinová objednávka DLT, spolu s úhradou zálohy faktúrou na číslo účtu usporiadateľa.

2. PRÁVA A POVINNOSTI RODIČA

2.1. Rodič má právo:                                                            .
Vyžadovať poskytnutie objednaných a zaplatených služieb v rozsahu a kvalite uvedenej v ponuke DLT v časti "v cene je zarátané". Zobrať dieťa Z DLT v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany usporiadateľa!. Prípadné nedostatky bezodkladne reklamovať a požadovať nápravu, či náhradu. Usporiadateľ prijíma len písomné reklamácie potvrdené vedúcim tábora a to najviac do 5 pracovných dní po ukončení tábora. Po tomto termíne nebudú reklamácie ani iné výhrady akceptované. Byť včas oboznámený s prípadnými zásadnými zmenami rozsahu služieb a ceny.

2.2. Rodič je povinný:                                                                 .
Pri prihlásení odovzdať riadne vyplnenú prihlášku a uhradiť v plnej výške stanovenú zálohu za tábor. Pri nástupe odovzdať Poukaz dieťaťa, Potvrdenie o schopnosti zúčastniť sa tábora (vydáva obvodný lekár),"Prehlásenie o bezinfekčnosti a zdrav. stave dieťaťa", a dodržať podmienky v ňom uvedené. Doplatiť zvyšok ceny najneskôr do 30.5. pred začiatkom tábora (ak sa vopred nedohodol na splátkovom kalendári).                                                       .
Priviesť dieťa včas na stanovené miesto a po návrate z tábora si ho osobne prevziať v stanovenom čase. Pri doprave autobusom DO a Z DLT, autobus s ohľadom na prítomných účastníkov akcie NEČAKÁ a odchádza v presne stanovenom čase! V prípade nástupu na trase, je potrebné byť na stanovenom mieste presne v určený čas, v prípade neprítomnosti dieťaťa na stanovenom mieste, autobus nečaká. V prípade zrušenia účasti svojho dieťaťa na tábore bezodkladne uhradiť stanovené zmluvné pokuty.

Rodič je povinný uhradiť všetky materiálne škody, ktoré spôsobí jeho dieťa v tábore a to ešte počas jeho trvania.

Rodič nemá právo vstupovať do ubytovacej ani stravovacej časti tábora bez platného zdravotného preukazu a súhlasu hlavného vedúceho tábora.

3. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA:

3.1. Usporiadateľ môže / má právo:                                                .
Vrátiť rodičovi prihlášku a prípadnú čiastkovú úhradu za DT, ak sa do momentu ním vykonanej úhrady celej sumy za DT tábor obsadil a o tejto skutočnosti ho bezodkladne informovať.
V prípade hrubého porušenia táborového poriadku (alkohol, cigarety, drogy, iné omamné látky, agresivita, neslušné správanie, poškodzovanie majetku, odmietnutie účasti na stanovenom programe a pod.) ukončiť dieťaťu pobyt na náklady rodiča, pričom rodič nemá nárok na vrátenie zvyšku platby a je povinný dieťa si z tábora odviezť bezodkladne. Neprijať dieťa do stavu prihlásených detí, ak dieťa v minulosti hrubo porušilo v tábore Režim dňa a táborový poriadok, alebo nespĺňalo podmienky uvedené v Prehlásení o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa.

Zrušiť tábor v týchto prípadoch:                                  .

a) z dôvodu vyššej moci (tzn. politické udalosti, extrémne podnebné javy, karanténa)   
b) z dôvodu zlyhania prevádzkyschopnosti zariadenia a pod.                      
c) z dôvodu neobsadenosti tábora na min. 75 % účastníkov (napr. 30 účastníkov/1 autobus) Pri zrušení tábora z dôvodov "a", "b", "c" bude rodičovi vrátená plná cena tábora.
Rodičia nemajú nárok na žiadne ďalšie náhrady. Usporiadateľ má právo zmeniť čas a miesto odchodu a príchodu detí DO a Z DLT.

3.2. Usporiadateľ je povinný:                                                   .
Poskytnúť rodičovi všetky dostupné informácie o podrobnostiach DT, mieste a hodine zrazu a to najneskôr 5 dní pred začiatkom DLT. V priebehu tábora riadne a kvalitne poskytovať dohodnuté služby, uvedené v odstavci "v cene je započítaná". Oznámiť zrušenie DLT najneskôr 20 dní (rozhodujúci je dátum odoslania!) pred jeho začiatkom. Riešiť reklamácie podané v zmysle bodu 2.1, do 30 dní po ich podaní. V prípade prekážok brániacich usporiadateľovi poskytnúť dohodnuté služby, zabezpečiť adekvátnu náhradu.

4. OCHORENIA DETÍ V TÁBOROCH

4.1. Hlavný vedúci DLT neoznamuje rodičom bežné ochorenia. Infekčné ochorenie potvrdené táborovým lekárom alebo lekárom v spádovej oblasti oprávňuje usporiadateľa cestou hlavného vedúceho DLT k ukončeniu pobytu dieťaťa na náklady rodiča. Usporiadateľ v takomto prípade vráti rodičovi poplatok za stravu počnúc nasledujúcim dňom, ak týmto dňom nie sú dni pracovného voľna.

4.2. Ak si rodič vezme dieťa z tábora z akýchkoľvek iných dôvodov, nemá nárok na vrátenie zvyšku platby za nevyčerpané služby.

4.3. Lekár (zdravotník) tábora nie je povinný vykonávať zdravotné úkony súvisiace s dlhodobými zdravotnými problémami vzniknutými pred nástupom do tábora (denné podávanie liekov, aplikácia mastí, preväzy). Táto povinnosť mu vznikne v prípade, ak rodič tieto okolnosti oznámi najneskôr 14 dní pred nástupom usporiadateľovi a hlavný vedúci túto naviac starostlivosť odsúhlasí.

4.4. Poplatky za zdravotné služby, lieky a zdravotnícky materiál nesúvisiace s poskytnutím prvej pomoci v zmysle príslušnej vyhlášky je povinný rodič uhradiť usporiadateľovi ešte v priebehu tábora.

5. SLUŽBY
Ubytovanie: Charakteristika ubytovania je uvedená v ponuke. Ide o rekreačné zariadenia a chaty. Deti ubytováva hlavný vedúci tábora podľa veku, pohlavia, vlastného uváženia a daných možností.
Strava: Strava je v tábore podávaná v zmysle platných predpisov, na Slovensku väčšinou 5x, samoobslužne.
Vegetariánska strava (či rôzne formy diét) v tábore nie je nároková, jej podávanie záleží len od možností a ochoty personálu zariadení a súhlasu usporiadateľa.
Program: je daný charakteristikou pobytu uvedenou v ponuke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na jeho prípadnú rovnocennú zmenu.
Doprava a trasa: Pokyny o doprave sú doručené rodičom poštou (e-mailom) po úhrade celej ceny DLT. Doprava je vykonávaná obvykle z miesta príslušnej železničnej stanice do RS autobusom. V mimoriadnych prípadoch môže usporiadateľ rozhodnúť o tom, že rodičia musia deťom zabezpečiť vlastnú dopravu DO i Z tábora.
Poistenie: Poistenie je vo všetkých našich táboroch zabezpečené pre všetkých účastníkov. Tvorí súčasť ceny a zahŕňa: poistenie úrazu s trvalými následkami, (poistenie v prípade smrti), poistenie batožiny zničenej živelnou udalosťou a vecí odcudzených s prekonaním prekážky.
Usporiadateľ nie je v prípade riešenia poistnej udalosti klienta dieťaťa partnerom pre poisťovňu.
Osobné veci detí: Usporiadateľ DLT ani jeho pracovníci a vedúci nezodpovedajú za vreckové, ktoré deti neodovzdali do úschovy vedúcemu. Rovnako ani za osobné veci detí (oblečenie, obuv, mobilné telefóny), ku ktorým sa počas a pri odchode z DLT nikto neprihlásil. Rovnako nie sú povinní riešiť ich stratu, či zabezpečovať ich vrátenie.

Žiadame rodičov, aby deťom do tábora nedávali mobilné telefóny, deti nimi rušia program tábora a často ich strácajú;

Stratené veci nájdené usporiadateľom po skončení DLT usporiadateľ neposiela, rodičia si ich môžu vyzdvihnúť v príslušnom RZ do 3.IX. v danom roku, po predchádzajúcej dohode s prevádzkarom RZ.

6. CENA TÁBORA (ZÁJAZDU):                                                                         .
Je uvedená v ponuke a môže sa zmeniť do 21.dňa pred začatím zotavovacej akcie IBA v prípade zmeny cien nakupovaných služieb, pohonných hmôt a energie o viac ako 5%, zvýšenia daní, cestných a iných poplatkov a taríf, atď.

V cene tábora je i povinné poistenie, ktoré je usporiadateľ povinný zabezpečiť. Keďže sa poistka nevzťahuje na bežné úrazy, odporúčame rodičom, aby mali pre svoje dieťa zabezpečenú vlastnú komerčnú poistku.

7. ZMLUVNÉ POKUTY (STORNO PODMIENKY):                                                .
Ak sa rodič rozhodne zrušiť účasť dieťaťa v DLT jednostranne,
bez ohľadu na dôvody (mimo úmrtia alebo infekčnej choroby), vyhradzuje si OZZŽ právo na tieto storno poplatky:

  • 50 zmluvnú pokutu = (poplatok za záväznú prihlášku) pri zrušení pobytu v termíne do 20 dní pred nástupom vrátane;
  • 50% z ceny – pri zrušení pobytu medzi 19-tym až 11-tym dňom pred DLT;
  • 75% z ceny - pri zrušení pobytu medzi 10-tym až 5-tym dňom pred DLT;
  • PLNÚ cenu pri zrušení pobytu 4 dni a menej pred nástupom do DLT, alebo ak dieťa z vlastnej viny nenastúpi alebo sa nezúčastní DLT

Zrušenie účasti musí byť vykonané osobne alebo písomne (prípadne e-mailom či faxom). Rozhodujúci je dátum odoslania. Najneskôr 5 pracovných dní pred nástupom môže rodič prihlásiť bez akéhokoľvek dopadu na cenu a služby v DLT namiesto svojho dieťaťa iné dieťa. Po tomto termíne už nové dieťa nebude mať uhradenú poistné! (Dôvodom je nové komplexné vybavovanie poistného, čo už z časových dôvodov nie je možné!). Prípadný zvyšok platby bude rodičom vrátený poštou na adresu uvedenú v Prihláške.

Rodič vyplnením a úhradou záväznej prihlášky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito „Všeobecné a záručné podmienky účasti na detských táboroch Odborového Zväzu Zamestnancov Železníc", súhlasí s nimi a bezvýhradne ich prijíma!

                             V Bratislave dňa 17.04.2015

                                                                            OZZŽ pri CARGO, ZSSK a ŽSR

                                                                               Ing. Zdeněk Friedrich v.r.          

                                                                      Poverený hlavný vedúci táborov OZZŽ


Kontakt

Ing. Zdeněk Friedrich

Privat: Jiráskova 15, 917 02 Trnava

0903 949 584
0904 208650
Práca: Dôchodca
917 02 Trnava